تگ b و کاربرد آن در HTML

تگ و کاربرد آن در HTML

تگ <b> در html باعث میشود که محتوای آن به صورت توپر و bold  نشان داده شود.

 

این مثال در مرورگر به شکل زیر نشان داده خواهد شد :

A piece in this text is rendered in bold font style

توجه داشته باشید که با توجه به خصوصیات HTML 5، از تگ <b> زمانی میتوانید استفاده کنید که هیچ تگ مناسب تری وجود نداشته باشد . در HTML 5 برای عناوین یا تیترها باید از تگ های <h1> تا <h6> ، برای متن تاکیدی از تگ <em> ، برای متن هایلایت شده از تگ <mark> و برای متن مهم باید از تگ <strong> استفاده شود.

تگ b و کاربرد آن در HTML

تگ b و کاربرد آن در HTML

جایگزین مناسب این عنصر در  ”  font-weight” در CSS و عنصر strong در html میباشد.

تگ b و کاربرد آن در HTML

ماهیت نمایشی این عنصر باعث شده که به گزینه خوبی برای کنار گذاشته شدن در نسخه های آینده HTML تبدیل شود، بنابراین توصیه شده که به طور کلی استفاده از این تگ متوقف شود .

تفاوت بین HTML 4.01 و XHTML

هیچ تفاوتی بین تگ <b> در HTML4 و XHTML وجود ندارد.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

هیچ تفاوتی بین تگ <b>  در HTML 4.01 و HTML5 وجود ندارد .

خاصیت ها 

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ <b> هیچ خاصیت ویژه ای ندارد

خاصیت عمومی

تگ <b> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند.

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

خاصیت رویداد

تگ <b> از خاصیت های رویداد HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

تگ <b> در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *