تگ code و کاربرد آن در html

تگ code و کاربرد آن در html

برچسب  code یک تگ عبارتی است که یک قطعه از کد کامپیوتری را تعریف می کند و برای نوشتن توابع ، کدهای برنامه نویسی و متغییر ها مناسب است. مرورگرها اغلب متن احاطه شده توسط برچسب code را با یک فونت monospaced (فونتی با عرض ثابت) مانند Courier نمایش میدهند ، مگر اینکه با استفاده از CSS در ظاهر آن تغییراتی داده شود.

مثال:

 

نتیجه مثال بالا:

تگ code و کاربرد آن در html

تگ code و کاربرد آن در html

کدهای چندخطی داخل تگ code را میتوان در داخل تگ <pre> قرار داد

لیست برچسب های عبارتی

تگتوضیحات
<em>یک متن تاکیدی را تعریف میکند
<strong>یک متن مهم را تعریف میکند
<dfn>یک اصطلاح تعریف شده را تعریف می کند
<code>یک قطعه از کد کامپیوتری را تعریف می کند
<samp>یک خروجی نمونه از برنامه کامپیوتری تعریف می کند
<kbd>ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<var>یک متغیر تعریف می کند

تگ code و کاربرد آن در html

به مثال زیر توجه کنید :

 

تگ code و کاربرد آن در html

تگ code و کاربرد آن در html

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

هیچ تفاوتی بین تگ code در HTML 4.01 و HTML5 وجود ندارد .

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ  codeهیچ خاصیت ویژه ای ندارد.

خاصیت های عمومی

تگ code از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت های رویداد

تگ code از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب code در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *