تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

برچسب <fieldset> برای دسته بندی چندین کنترل و برچسب (<label >) در یک فرم وب و عناصر مرتبط در یک فرم  استفاده میشود . برچسب < fieldset> یک کادر در اطراف عناصر مرتبط ایجاد می کند .

نکته : برچسب < legend> یک عنوان برای عنصر fieldset تعریف می کند.

مثال ۱:

 

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

مثال ۲: فرمی با fieldset ، legend و label

 

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML5 خاصیت های جدیدی به عنصر fieldset اضافه شده است.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد 

خاصیت ویژه عنصر 

خاصیت هامقدارشرح
disableddisabledیک گروه از عناصر مرتبط با فرم که باید غیر فعال شوند را مشخص میکند.
formform_idفرم یا فرم های بیشتری متعلق به fieldset مشخص میکند.
nametextبرای fieldset یک نام تعیین میکند.

خاصیت های عمومی

تگ fieldset از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

 

خاصیت های رویداد

تگ fieldset از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

 پشتیبانی مرورگر

برچسب  fieldsetدر همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *