عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

برچسب iframe فریم های درون خطی را مشخص می کند. فریم های درون خطی برای جاسازی سندی دیگر در سند HTML فعلی استفاده می شود. عنصر iframe یا عنصر فریم های درون خطی HTML ، به طور موثر یک صفحه HTML دیگر در صفحه جاری تعبیه میکند.

مثال ۱:

 

تفاوت بین HTML 4.01 وHTML5

در HTML5 خاصیت های جدید اضافه شده و چندین خاصیت HTML 4.01 نیز از HTML5 حذف شده است.

تفاوت بین HTML و XHTML

در XHTML، خاصیت name قدیمی شده و حذف خواهد شد. به جای آن از خاصیت id استفاده کنید.

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

عنصر iframe و کاربرد آن در HTML

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

خاصیتمقدارشرح
alignleft
right
top
middle
bottom
در HTML5 پشتیبانی نمیشود
چیدمان  iframe را با توجه به عناصر اطراف آن مشخص میکند
frameborder۱
۰
در HTML5 پشتیبانی نمیشود
مقدار ۱ (مقدار پیش فرض) به مرورگر می گوید که  بین این قاب و هر قاب دیگر یک مرز تعیین کنید . اما مقدار ۰ به مرورگر می گوید که بین این فریم و فریم های دیگر  مرزی وجود نداشته باشد
heightpixelsارتفاع  iframe را تعیین میکند
longdescURLدر HTML5 پشتیبانی نمیشودصفحه ای که حاوی توضیحاتی از محتوای  iframe است را مشخص میکند
marginheightpixelsدر HTML5 پشتیبانی نمیشود
حاشیه بالا و پایین محتوای  iframe را تعیین میکند
marginwidthpixelsدر HTML5 پشتیبانی نمیشود
حاشیه چپ و راست محتوای  iframe را  تعیین میکند
nametextنام IFRAME را تعیین میکند
sandbox جدید“”
allow-forms
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
مجموعه محدودیت های بیشتری را برای محتوای  iframe فعال میکند
scrollingyes
no
auto
در HTML5 پشتیبانی نمیشود
مشخص میکند که اسکرول بار در iframe نشان داده شود یا خیر
seamless جدیدseamlessمشخص می کند که  iframe باید مانند بخشی از سندِ در برگیرنده آن به نظر برسد.
srcURLآدرس سندی که در  iframe قرار میگرد را  مشخص میکند
srcdoc  جدیدHTML_codeمحتوای  iframe صفحه را برای نمایش در  iframe مشخص میکند
widthpixelsعرض  iframe را تعیین میکند

 

خاصیت های عمومی

برچسب iframe  از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت های رویداد

برچسب iframe  از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی از مرورگر ها

برچسب iframe  در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

تنظیمات پیش فرض CSS :

بیشتر مرورگر ها عنصر  iframeرا با مقادیر پیش فرض زیر مشخص میکنند:

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *